MAI scoate la concurs funcţia de șef birou la Biroul documente clasificate și secretariat. La concurs este scoasă și funcţia de șef serviciu II la Serviciul 4 – Interoperabilitate şi Sisteme Informatice Complexe.

Direcția Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie ai M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului și Ordinului ministrului nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane din unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare funcţia de șef birou la Biroul documente clasificate și secretariat, prevăzută la poziţia 80 din statul de organizare al unităţii. Totodată, Direcția Generală pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie ai M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului ministrului nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane din unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de șef serviciu II la Serviciul 4 – Interoperabilitate şi Sisteme Informatice Complexe, prevăzută la poziţia 40 din statul de organizare al unităţii.

Pentru funcţia de șef birou la Biroul documente clasificate și secretariat

Pentru a participa la concurs, ofiţerii de poliţie trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 1. să fie absolvenţi de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă ori studii superioare de licență ciclul I de studii universitare (sistem ”Bologna”) în domeniile fundamentale științe sociale, științe inginerești sau științe umaniste; 2. să nu fie cercetaţi disciplinar, să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fi fost pusă în mişcare acţiunea penală faţă de aceştia; 3. să fi obţinut calificativul de cel puţin „Bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu; 4. să fie declaraţi “apt medical” şi “apt” la evaluarea psihologică organizată în acest scop; 5. să aibă 3 ani vechime în muncă în Ministerul Afacerilor Interne; 6. să aibă cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei; 7. să aibă cel puțin 2 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs; 8. să aibă gradul necesar pentru ocuparea postului – minim inspector principal de poliţie; 9. să deţină/să obțină certificat sau autorizaţie de acces la informaţii clasificate. Concursul va consta, conform art. 2738 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 23 din Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului nr. 140/2016, în susţinerea unui interviu structurat pe subiecte profesionale și se va desfăşura la sediul Direcției Generale Management Resurse Umane, în data de 24.05.2017, după următorul grafic: – ora 11.00-11.15, întrunirea Comisiei de concurs; – ora 11.15-11.30, instructajul candidaților; – ora 11.30-14.30, desfășurarea interviului; – ora 14.30-14.40, afișarea grilei de apreciere; – ora 15.00, afișarea rezultatelor (orele stabilite sunt estimative, acestea putând suferi modificări în raport de numărul candidaților).

Contestațiile se depun în termen de 24 de ore de la afișare, iar acestea se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere. Cererile de participare la concurs (însoţite de curriculum vitae şi copii ale diplomelor care să ateste studiile absolvite), vor fi adresate directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane şi vor fi depuse la Serviciul Relaţii cu Publicul al Ministerului Afacerilor Interne, str. Intrarea Cristian Popişteanu, nr. 1–3, sector 1, până la data de 09.05.2017, ora 16.00.

Dosarele de recrutare se vor depune până la data de 12.05.2017, ora 14.00, la secretariatul comisiei de concurs, care va fi asigurat de către Direcţia Generală Management Resurse Umane şi vor cuprinde documentele prevăzute de art. 60 alin. (1) din Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., astfel: – cerere de înscriere şi C.V.; – copii ale actului de identitate şi ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului; – adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate; – declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare; – adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute la pct. 2, 3, 5, 6, 7, 8 și 9. În conformitate cu prevederile art. 611 alin. (1) şi (2) din Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului nr. 140/2016, cu modificările şi completările ulterioare, documentele solicitate în copie se prezintă în original de către candidat pentru realizarea copiilor de către compartimentul cu sarcini de recrutare în vederea certificării pentru conformitate şi semnării de către secretarul comisiei de concurs şi de către candidat. Originalul documentelor se restituite candidatului după realizarea copiilor.

Pentru șef serviciu II la Serviciul 4 – Interoperabilitate şi Sisteme Informatice Complexe

Concursul va consta, conform art. 2738 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 23 din Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului nr. 140/2016, în susţinerea unui interviu structurat pe subiecte profesionale și se va desfăşura la sediul Direcției Generale pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, în data de 23.05.2017, după următorul grafic: – ora 11.00-11.15, întrunirea Comisiei de concurs; – ora 11.15-11.30, instructajul candidaților; – ora 11.30-14.30, desfășurarea interviului; – ora 14.30-14.40, afișarea grilei de apreciere; – ora 15.00 – afișarea rezultatelor (ora stabilită este estimativă, aceasta putând suferi modificări în raport de numărul candidaților). Contestațiile se depun în termen de 24 de ore de la afișare, iar acestea se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere. Cererile de participare la concurs (însoţite de curriculum vitae şi copii ale diplomelor care să ateste studiile absolvite), vor fi adresate directorului general al Direcției Generale pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei şi vor fi depuse la Serviciul Relaţii cu Publicul al Ministerului Afacerilor Interne, str. Intrarea Cristian Popişteanu, nr. 1–3, sector 1, până la data de 02.05.2017, ora 16.00. Dosarele de recrutare se vor depune până la data de 08.05.2017, ora 16.00, la secretariatul comisiei de concurs, care va fi asigurat de către Direcţia Generală Management Resurse Umane şi vor cuprinde documentele prevăzute de art. 60 alin. (1) din Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., astfel: – cerere de înscriere şi C.V.; – copii ale actului de identitate şi ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului; – adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical eliberată de medicul de unitate; – declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare; – adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute la pct. 3, 4, 6, 7, 8, 9 și 10. În conformitate cu prevederile art. 611 alin. (1) şi (2) din Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului nr. 140/2016, cu modificările şi completările ulterioare, documentele solicitate în copie se prezintă în original de către candidat pentru realizarea copiilor de către compartimentul cu sarcini de recrutare în vederea certificării pentru conformitate şi semnării de către secretarul comisiei de concurs şi de către candidat. Originalul documentelor se restituite candidatului după realizarea copiilor.

La concurs pot participa numai ofițerii de poliție care îndeplinesc cumulativ condițiile din prezentul anunț și ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite și depuse în termenul prevăzut în anunț. Potrivit art. 22 alin. (2) lit. d) din Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., fișa postului scos la concurs poate fi consultată, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate. Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare, documentele necesare, tematica şi bibliografia, se pot obţine la interior 11437, în zilele lucrătoare, între orele 10.00 – 16.00 şi de la avizierul Serviciului Relaţii cu Publicul al Ministerului Afacerilor Interne, str. Intrarea Cristian Popişteanu, nr. 1–3, sector 1.