Guvernul angajează încă 170 de inspectori în construcţii. Mai multe controale în şantierele proiectelor pe bani publici

Guvernul vrea să angajeze mai mulţi inspectori în construcţii. Se vor înmulţi astfel verificările pe şantiere, mai ales la cele derulate pe bani publici. Proiectul este în consultare publică la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi prevede modificări în organigrama Inspectoratului de Stat în Construcţii (ISC).

Planurile sunt pentru suplimentarea de personal cu 200 de posturi, din care 170 de inspectori în construcţii, 11 consilieri juridici şi 19 experți registratură.

“Alocarea personalului suplimentar se va realiza cu preponderență la nivelul inspectoratelor regionale și județene în construcții în vederea îmbunătățirii activităților de control și inspecție în domeniul construcțiilor, urmărindu-se creșterea numărului activităților de control pe an cu 50%, ajungându-se astfel la aproximativ 32 000 de activități de control pe an, ceea ce va genera creșterea numărului de obiective de investiții aflate în evidență și a sumelor încasate cu titlu de cote legale datorate către I.S.C.”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

Acum, numărul maxim de posturi la Inspectoratul de Stat în Construcţii este de 814, exclusiv demnitarii, din care 353 inspectori în construcții.

Cu acest număr de inspectori în construcții, în anul 2016 au fost efectuate 21.770 activități de control (62 de controale/ inspector/ an, în medie), la care se adaugă 48.573 alte activități specifice – avizare programe de control în faze determinante, soluționare petiții, emitere acorduri și participări în comisii de recepție la terminarea lucrărilor, potrivit documentaţiei prezentate de minister.

În privința dosarelor de instanță în care ISC este parte, numărul acestora este în continuă creștere, ajungându-se de la 1.515, în decembrie 2016, la 1.634, în luna mai 2017, ca urmare a promovării cererilor de chemare în judecată având ca obiect recuperare cote datorate către bugetul de stat, aferente recepțiilor la terminarea lucrărilor efectuate în anul 2011, mai precizează iniţiatorii. De asemenea, în cursul acestui an urmează să fie promovate un număr de aproximativ 700 cereri de chemare în judecată având ca obiect recuperare cote datorate către bugetul de stat, pentru recepțiile efectuate în anul 2012, potrivit sursei citate.

În proiect se aminteşte de reducerea numărului de personal al I.S.C., din ultimii ani, din cauza constrângerilor fiscale şi bugetare şi înmulţirea semnificativă a programelor bugetare pentru lucrări de construcții ale Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene şi ale Ministerului Mediului, prin Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii. De asemenea, unele modificări legislative impun participarea reprezentantului I.S.C., la recepţia parțială sau la recepția la terminarea lucrărilor a obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice şi la controlul lucrărilor finanţate din bani publici şi ajunse în faze de execuţie determinante. În situaţiile sus menţionate pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri europene, decontarea lucrărilor de către investitor se face numai în baza documentelor de control întocmite de către reprezentanţii I.S.C.

Față de anul 2008, când numărul total de posturi era de 1.500, acesta aproape s-a înjumătățit, deși atribuțiile ISC au crescut, ajungându-se astfel la o subdimensionare a personalului în raport cu volumul activității desfășurate, mai motivează ministerul.

Controlul de stat al calităţii în construcţii face parte integrantă din sistemul calităţii în construcţii şi este exercitat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C., ca organ tehnic specializat, care răspunde de executarea controlului statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii construcţiilor, în toate etapele şi componentele sistemului calităţii în construcţii, precum şi de constatarea contravenţiilor, aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege şi, după caz, de oprirea lucrărilor realizate necorespunzător.

Supravegherea pieţei produselor pentru construcţii este una dintre atribuţiile importante pe care I.S.C. trebuie să o exercite la nivelul cerinţelor Uniunii Europene.

“Prin Hotărârea Guvernului nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 406/30.05.2017, a fost introdusă posibilitatea încheierii unui proces-verbal de recepție parțială, care, coroborată cu prevederile art. 37 alin. (21) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, va conduce la mărirea volumului de activitate al instituției noastre, care va participa în calitate de invitat sau membru la încheierea proceselor-verbale de recepție parțială.

Tot prin modificarea Regulamentului sus menționat, ISC va participa în comisiile de recepție la terminarea lucrărilor a obiectivelor de construcții, în calitate de membru, indiferent de categoria de importanță a acestora sau sursa de finanțare. Excepție fac doar construcțiile încadrate în categoria D de importanță, finanțate din surse private. Acest fapt va conduce la participarea reprezentanților ISC la un număr mai mare de 4.500 de recepții la terminarea lucrărilor”, se precizează în nota de fundamentare.

Alte atribuţii pentru ISC sunt din 2016, când a preluat de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene autorizarea responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de construcții.

În concluzie, se arată că structura organizatorică actuală a Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C este subdimensionată în raport de volumul şi complexitatea lucrărilor aflate în derulare.

Creșterea cu 24,57% a numărului de personal conduce la o majorare de minimum 10% a veniturilor încasate și care revin bugetului propriu în același an, față de anul precedent. Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. nu solicită fonduri suplimentare cu privire la cheltuielile de personal și bunuri și servicii pentru cele 200 de posturi solicitate prin proiectul de act normativ sus – menţionat, instituţia urmând a se încadra în plafonul de cheltuieli cu salariile și cu bunuri și servicii, prevăzut în bugetul aprobat și fundamentat pe baza veniturilor proprii realizate din încasarea de cote legale.

Încadrarea în numărul maxim de personal (1.014) se va putea realiza în următorii doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, condiționat de disponibilitatea pe piața muncii a persoanelor cu pregătirea de specialitate necesară: inspectori în construcții (urbaniști sau arhitecți, construcții civile industriale și agricole, construcții feroviare, drumuri și poduri, instalații pentru construcții etc.) și juriști.

Distribuire articol

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *