Primăria Suceava face angajări.Două posturi contractuale vacante de asistent medical principal

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante de asistent medical principal din cadrul Direcției de Asistență Socială, Serviciul protecție socială, Biroul de medicină școlară generală, după cum urmează:
Condițiile de participare la concurs sunt următoarele:
a) generale: cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru – Anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare;
b) specifice:
– absolvent de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau absolvent de liceu sanitar, promoțiile 1976-1994 inclusiv, echivalate conf. HG nr.797/1997 cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
– examen pentru obținerea gradului de principal promovat;
– vechimea ca asistent medical de minim 5 ani.

    Concursul va consta în susținerea a două probe de către candidații declarați admiși la selecția dosarelor, respectiv: proba scrisă și interviul. (Bibliografie)
Concursul se organizează conform calendarului următor:
• 24 octombrie 2017, ora 14:00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la sediul Primăriei municipiului Suceava;
• 06 noiembrie 2017, ora 10:00 – proba scrisă ce se va desfășura la sediul Primăriei Municipiului Suceava.
• Data, ora și locul susținerii interviului se afișează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.
Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului și a rezultatelor finale se face prin afișare la sediu și pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei/concursului.
Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei practice și a interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.
În cazul în care se înregistrează contestații: comunicarea rezultatelor la contestații depuse precum și a rezultatelor finale ale concursului se face prin afișare la sediu și pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la depunerea contestațiilor, imediat după soluționarea acestora.

    Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, următoarele documente:
• 
cererea de înscriere la concurs*
• 
curriculum vitae*
• copia actului de identitate
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor absolvite
• copie a carnetului de muncă și/sau o adeverință care să ateste vechimea în muncă și în specialitate
• cazierul judiciar
• adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului.
Copiile documentelor vor fi însoțite de originale – pentru conformitate.
*  Formularele  se pun la dispoziție de Serviciul resurse umane.

    Relații suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, interior 152 sau 252.

  

PRIMAR,
Ion Lungu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *