Punctul de vedere al ANI referitor la regimul incompatibilitãților pentru judecãtori și procurori

Având în vedere solicitãrile adresate de mai multe instituții publice și organizații de presã cu privire la punctul de vedere al Agenției Naționale de Integritate pe marginea efectelor Deciziei CCR nr. 45/2018 – punctele 174 și 177, facem urmãtoarele precizãri:

Decizia nr. 45 pronunțatã la data de 30.01.2018 (https://goo.gl/ZvpK9d), a fost publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 199 din 5 martie 2018. Decizia este pronunțatã în cadrul exercitãrii controlului de constituționalitate „a priori” a mai multor dispoziții cuprinse în Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecãtorilor și procurorilor astfel cum a fost adoptatã de Senatul României în data de 19.12.2017 în procedura legislativã privind propunerea legislativã pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecãtorilor și procurorilor (Plx 418/2017), precum și a legii în ansamblul sãu.

O parte dintre considerentele admise de CCR în decizia nr. 45 se referã la regimul incompatibilitãților pentru judecãtori și procurori:

„ (…) 174. De asemenea, pentru aceleași motive, Curtea constatã neconstituționalitatea art.I pct.97 din lege [cu referire la art.58 alin. (1) sintagmele „ori la alte autoritãți publice, în orice funcții, inclusiv cele de demnitate publicã numite” și „precum și la instituții ale Uniunii Europene sau organizații internaționale, la solicitarea Ministerului justiției”].

Astfel, cele anterior arãtate se aplicã și funcțiilor publice de execuție sau conducere, distincte de cele de demnitate publicã, din cadrul autoritãților executivã sau legislativã, cu excepția Ministerului Justiției sau unitãților subordonate acestuia, întrucât acestea din urmã se aflã în legãturã directã cu serviciul public de înfãptuire a justiției.

Așadar, nu este admis ca, pe calea detașãrii, judecãtorul sau procurorul sã încalce normele constituționale referitoare la incompatibilitãți, legiuitorului nefiindu-i permisã crearea unor procedee de eludare a unor interdicții de naturã constituționalã.

Mai mult, acesta are obligația de a elimina din dreptul pozitiv soluțiile legislative constatate ca fiind neconstituționale, precum cele ce se regãsesc, spre exemplu, în actualul art.58 alin.(1) din Legea nr.303/2004.

177. Având în vedere cele de mai sus, legiuitorului îi revine obligația de a pune de acord în procesul de reexaminare a legii toate prevederile acesteia ce privesc incompatibilitãțile, inclusiv cele aflate în vigoare, cu prezenta decizie.”

Legea de modificare a Legii nr. 303/2004, fațã de care a fost exercitat controlul de constituționalitate finalizat cu Decizia nr. 45/2018, este o lege nouã care nu a intrat încã în vigoare.

Urmare a controlului de constituționalitate, o parte din dispozițiile cuprinse în Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecãtorilor și procurorilor au fost declarate neconstituționale.

Punctul de vedere al Agenției Naționale de Integritate

Elementele de neconstituționalitate constatate prin Decizia CCR nr. 45/2018 se limiteazã, potrivit competențelor constituționale și legale ale Curții Constituționale, la tipul de control de constituționalitate efectuat, și anume cel anterior intrãrii în vigoare a unei legi, ceea ce înseamnã cã instanța constituționalã nu s-a pronunțat asupra constituționalitãții/neconstituționalitãții niciunei norme din forma actualã a Legii nr. 303/2004.

Observãm cã, în considerentele deciziei, este extins controlul de constituționalitate inclusiv prin interpretarea unor texte aflate în vigoare (Legea nr. 302/2004 forma în vigoare), fiind formulate și recomandãri punctuale, ce au în vedere clarificarea aspectelor prezentate în considerente.

În limitele competențelor stabilite de lege, prin raportare exclusivã la considerentele din decizie privitoare la regimul juridic al incompatibilitãților și al conflictelor de interese, vãzând cuprinsul Deciziei CCR, care, la punctul 177, precizeazã expres faptul cã „legiuitorului îi revine obligația de a pune de acord în procesul de reexaminare a legii toate prevederile acesteia ce privesc incompatibilitãțile, inclusiv cele aflate în vigoare, cu prezenta decizie.”, Agenția Naționalã de Integritate opineazã cã dispozițiile Legii nr. 303/2004 se aplicã în forma lor în vigoare în prezent.

Regimul juridic al incompatibilitãților și conflictelor de interese restrânge exercițiul unor drepturi și sunt de strictã interpretare și aplicare, iar efectele deciziei sunt cele care rezultã din dispozițiile art. 147 alin (2) din Constituția României și din cele ale art. 18 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, în sensul cã instituie o obligație în sarcina Parlamentului de a pune în acord, în procesul de reexaminare a legii, toate prevederile acesteia cu respectiva Decizie.

În acest sens, conform prevederilor art.147 alin. (2) Constituția României:

„În cazurile de neconstituționalitate care privesc legile, înainte de promulgarea acestora, Parlamentul este obligat sã reexamineze dispozițiile respective pentru punerea lor de acord cu decizia Curții Constituționale.”

De asemenea, potrivit dispozițiilor art. 18 alin. (3) din Legea nr. 47/1992:

„În cazurile de neconstituționalitate care privesc legile, înainte de promulgarea acestora, Parlamentul este obligat sã reexamineze dispozițiile respective pentru punerea lor de acord cu decizia Curții Constituționale.”

Prin urmare, Decizia nr. 45/2018 a Curții Constituționale, care cuprinde în motivare și aspecte privind textele de lege în vigoare în acest moment, este obligatorie pentru legiuitor în contextul unor posibile modificãri viitoare ale actualei forme a Legii nr. 303/2004, fiind o decizie pronunțatã ca urmare a demarãrii unui control constituțional a priori asupra unui proiect legislativ.

Reținerile Curții sunt cu privire la reglementarea ulterioarã pe care trebuie sã o facã legiuitorul referitor la dispozițiile susceptibile de interpretare.

De asemenea, întrucât este pronunțatã în cadrul procedurii de control a priori a proiectului legislativ, este aplicabil numai dispozitivul deciziei, iar acesta nu este incident fațã de textul deja în vigoare, sub rezerva interpretãrii Curții Constituționale.

Criticile instanței constituționale, cuprinse în motivarea Deciziei nr. 45/2018, trebuie sã constituie elemente esențiale de reper pentru legiuitor, când va proceda la aplicarea acestei decizii, conform art. 147 alin. (2) din Constituție, dar, în prezent, acestea nu abrogã nicio dispoziție din Legea nr. 303/2004 în vigoare și nu instituie obligații în sarcina altor subiecte de drept, în afara Parlamentului României.

Precizãm cã prezenta opinie reprezintã punctul de vedere al Agenției Naționale de Integritate și nu este o interpretare generalã și obligatorie a textelor de lege.