IPJ Suceava scoate la concurs postul de sef sectie la Sectia 8 Politie Rurala Adancata

IPJ Suceava scoate la concurs postul de șef secție la Secția 8 Poliție Rurală Adâncata.

În vederea înscrierii şi participării la concurs/examencandidaţii trebuie să îndeplinească cumulativurmătoarele condiţii:

 • să fie ofiţeri de poliţie;
 • să aibă următoarea pregătire de bază:

– studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din urmtătoarele profiluri/domenii de ştiinţă/domenii:

– forestier (numai specializarea silvicultură)/ştiinţe agricole, silvice şi zootehnice (numai în domeniul silvicultură);

– ingineria mediului/ştiinţe inginereşti (domeniul ingineria mediului);

– ingineria transporturilor/ştiinţe inginereşti (domeniul ingineria transporturilor);

– mecanic/ştiinţe inginereşti (domeniul inginerie mecanică);

– economic/ştiinţe economice;

– filologie (numai specializările comunicare şi relaţii publice ori relaţii publice, ştiinţa informării şi comunicării);

– ştiinţele comunicării/ştiinţe ale comunicării (numai specializările comunicare publică, comunicare socială, relaţii publice, comunicare şi relaţii publice/comunicare socială şi relaţii publice, psihosociologie – informaţii);

– psihologie;

– ştiinţe juridice;

– ştiinţe administrative/ştiinţe sociale şi politice (numai în domeniul ştiinţe administrative);

– ştiinţe militare/ştiinţe militare şi informaţii

– studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (sistemul Bologna) în următoarele domenii de licenţă:

– ingineria transporturilor;

– silvicultură;

– inginerie mecanică;

– ingineria mediului;

– ştiinţe juridice;

– ştiinţe sociale şi politice (numai domeniile de licenţă: ştiinţe administrative, ştiinţe ale comunicării, ştiinţe ale educaţiei, psihologie);

– economic/ştiinţe economice;

– ştiinţe militare şi informaţii/ştiinţe militare;

– informaţii şi ordine publică.

 • să aibă următoarea pregătire de specialitate:

– să fi absolvit studii de masterat sau studii postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercităţii funcţiei sau în domeniul management;

 • să fie declaraţi «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
 • să aibă minim 4 ani vechime în M.A.I.;
 • să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 • să aibă 3 ani vechime în specialitatea structurii;
 • să nu fie cercetat disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta să nu fi fost pusă în mişcare acţiunea penală;
 • să fi obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
 • să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului:
 • să deţină gradul profesional de minim inspector de poliţie;
 • să deţină/să obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate, nivel „secret”;
 • să deţină/să obţină aviz pentru numirea în structurile poliţiei judiciare, în calitate de organ de cercetare al poliţiei judiciare;
 • să deţină permis de conducere pentru categoria B;
 • să deţină/să obţină aviz de desemnare poliţist rutier;
 • să deţină/să obţină atestat pentru exploatarea autoturismelor din dotarea structurii de poliţie.

 

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava din municipiul Suceava, bld. 1 Mai, nr. 9, la data de 23.07.2018 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu structurat pe subiecte profesionalece va fi înregistrat audio-video.

Aprecierea rezultatului final al interviului se face cu note de la 1 la 10. Este declarat admis candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin nota 7,00.

Nota finală se calculează ca medie aritmetică între notele acordate independent de membrii comisiei cu două zecimale, fără rotunjire şi poate fi contestată.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă, este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs, iar în situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul de la proba interviu, se depun în termen de maximum 24 de ore de la afişarea rezultatului, la secretariatul Serviciul Resurse Umane din cadrul I.P.J. Suceava şi se soluţionează de către comisia constituită în acest scop în termen de maxim două zile lucrătoare de la depunerea acestora.

Înscrierea candidaţilor se va face pe bază de raport şi dosar de recrutare în volum complet depus în perioada data de 11 – 15.06.2018 , orele 1100-1300 .

 

În vederea participării la concurs, candidaţii vor depune următoarele documente, într-un dosar plic:

 • raportul de înscriere – conform modelului din anexa nr. 3;
 • CV – conform modelului din anexa nr. 4;
 • copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de licenţă şi foaie matricolă/supliment la diplomă, respectiv diplomă de masterat şi suplimentul la diplomă);
 • copii ale actului de identitate;
 • copie după permisul de conducere;
 • adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu menţiunea „apt funcţii de conducere”;
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare – conform modelului din anexa nr. 5;
 • un dosar plic.

 

            Documentele vor fi prezentate de către candidat, în original, urmând ca acestea să fie xerocopiate şi să fie certificate pentru conformitate şi semnate de persoana desemnată şi de candidat.

            Originalele documentelor prezentate se restituie candidatului după realizarea copiilor.               

            Precizăm faptul că nu se acceptă copierea documentelor originale care prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă şi care nu permit stabilirea autenticităţii acestora sau sunt plastifiate.

            În situaţia în care, din iniţiativa candidatului se prezintă la dosar copii legalizate ale unor documente, acestea vor fi acceptate.

 

   Candidaţii care nu sunt încadraţi în Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava vor depune la dosar o adeverinţă de la unitatea unde sunt încadraţi din care să rezulte că nu sunt cercetaţi disciplinar, nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi că faţă de ei nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală, nu au fost declaraţi incompatibili de a ocupa o funcţie de conducere în sensul prevederii Legii nr. 176/01.09.2010, data încadrării în M.A.I. şi funcţiile ocupate în decursul carierei, precum şi calificativele obţinute la ultimele două evaluări anuale de serviciu.

 

Testarea psihologică a candidaţilor se va desfăşura la Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne din Bucureşti, str. Maria Ghiculeasa nr. 47, sector 2, la o dată ce se va comunica în timp util candidaţilor.

Fișa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidați, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 

 

 Tematica şi bibliografia, precum şi  graficul concursului, modelele referitoare la cererea de înscriere, curriculum vitae şi declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, constituie anexe la prezentul anunţ.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava la telefon 0230/203112/ int. 20112.