Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare

pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante de execuţie din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului Public, respectiv:
  • mecanic utilaje, treapta II în cadrul Serviciului Spații Verzi – 1 post 
  • mecanic, treapta I în cadrul Serviciului Prestări Servicii, compartimentul Atelier Întreținere, Reparații – 1 post

  Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: proba practică şi interviul.
  Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele: 
    a) generale: cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru – Anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) specifice: 
      • pentru mecanic utilaje, treapta II în cadrul Serviciului Spații Verzi: 
        – studii medii/generale și calificare în meseria de mecanic;
        – vechime în specialitate necesară de minimum 6 ani;
      • pentru mecanic, treapta I în cadrul Serviciului Prestări Servicii, compartimentul Atelier Întreținere, Reparații: 
        – studii medii/generale și calificare în meseria de mecanic;
        – vechime în specialitate necesară de minimum 9 ani;
  Concursul se organizează conform calendarului următor:         
    • 25 martie 2019, ora 14:00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor la sediul Primăriei municipiului Suceava; 
    • 4 aprilie 2019, ora 10:00 – proba practică ce se va desfăşura la sediul Direcţiei Generale a Domeniului Public, str. Universităţii nr.2;
    • Data, ora şi locul susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba practică.
  Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei. 
  Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise sau a interviului, după caz, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
  În cazul în care se înregistrează contestaţii: comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse precum şi a rezultatelor finale ale concursului se face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la depunerea contestaţilor, imediat după soluţionarea acestora.

  Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente: 
    • cererea de înscriere la concurs (formularele se pun la dispoziţie de Serviciul resurse umane)  
    • curriculum vitae
    • copia actului de identitate 
    • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor absolvite 
    • după caz: copie a carnetului de muncă şi/sau o adeverinţă care să certifice vechimea în muncă şi în specialitate
    • cazierul judiciar
    • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului.
  Copiile documentelor vor fi însoţite de originale – pentru conformitate.
  Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 152-252.