Anunț/Direcția Silvică organizează licitație de vânzare de masă lemnoasă pe picior

Anunţ privind organizarea LICITAŢIEI INTERMEDIARE de vânzare de masă
lemnoasă pe picior din fondul forestier proprietate publica a statului si din fondul
forestier aparţinând altor deţinători administrat de Direcţia Silvică Suceava pentru
producţia anului 2019

 

1. Organizatorul licitaţiei: DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul in Suceava, B-dul
1 Mai nr. 6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783, e-mail:
office@suceava.rosilva.ro
2. Data şi ora desfăşurării licitaţiei:
• 31 mai 2019 ora 1000
pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a statului al
ocoalelor silvice: Broşteni, Crucea, Dorna Candrenilor, Vatra Dornei, Iacobeni,
Cârlibaba, Breaza, Vama, Moldovita, Stulpicani, Gura Humorului, Solca, Marginea,
Putna, Falcău, Brodina, Râşca şi Fălticeni
si continuă
cu masa lemnoasă din fondul forestier proprietate aparţinând altor deţinători
administrat de ocoalele silvice: Broşteni, Vatra Dornei, Iacobeni, Carlibaba, Pojorata,
Moldovita şi Solca .Masa lemnoasă provine din fondul forestier proprietate
publică a unităţiilor administrativ teritoriale Rusii Munţi, Vatra Dornei, Iacobeni,
Ostra, Sadova, Burla şi Moldoviţa
3. Locul desfăşurării licitaţiei: Sala de şedinţe din sediul Direcţiei Silvice Suceava,
din Municipiul Suceava, Bd. 1 Mai, nr. 6, jud. Suceava
4. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu strigare
5. Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
6. Data desfăşurării şi ora începerii preselecţiei: 27.05.2019, începând cu ora 900
. La
preselecţie nu participă operatorii economici.
7 Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi
înscrierea la licitaţie: Dosarele conţinând documentele solicitate conform Regulamentului
aprobat prin HG 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se vor depune ori se vor
trimite prin poştă cu confirmare de primire, pe hârtie, la registratura organizatorului licitaţiei
– Direcţia Silvică Suceava, cu sediul în mun. Suceava, bd. 1 Mai, nr. 6 sau prin poştă
electornică (office@suceava.rosilva.ro), format pdf, semnate cu semnătura electronică
calificată sau sigiliu electonic calificat, până la data de 24.05.2019, ora 14
00
.
8. Lista partizilor/grupajelor de partizi care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi
pasul de licitare pentru fiecare partidă/grupaj de partizi sunt afişate la sediul organizatorului
şi pe site-urile:www.produselepadurii.ro, www.rosilva.ro şi www.silvasv.ro;
9. Volumul total de masă lemnoasă pe picior proprietate publică a statului oferit la
licitaţie 33.980 m3
,
a) din care pe natură de produse:
– produse secundare: 19944 (m3
);
– produse de igienă: 1524 (m3
);
– produse accidentale: 12512 (m3
)
b) pe specii şi grupe de specii:
– răşinoase: 28751 (m3
);
– fag: 3541 (m3
);
– diverse moi: 1427 (m3
);
– diverse tari: 261 (m3
);
Masa lemnoasă pe picior în volum de 33.980 m3 care se oferă spre vânzare provine
din fondul forestier proprietate publică a statului certificat în sistemul Forest Stewardship
Council® FSC® (FSC – C109255).
Volumul total de masă lemnoasă pe picior din fondul forestier aparţinând altor
deţinători oferit la licitaţie 10411 m3
,
a) care pe natură de produse:
– produse principale: 6664 (m3
)
– produse lucrări conservare: 219 (m3
);
– produse secundare: 563 (m3
);
– produse de igienă: 32 (m3
);
– produse accidentale: 2933 (m3
);
b) respectiv, pe specii şi grupe de specii:
– răşinoase: 10222 (m3
);
– fag: 151 (m3
);
– quercinee: 6 (m3
);
– diverse moi: 6 (m3
);
– diverse tari: 26 (m3
);
Masa lemnoasă pe picior în volum de 10441 m3 oferită spre vânzare vânzare provine
din fondul forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale: Rusii
Munţi, Vatra Dornei, Iacobeni, Ostra, Sadova, Burla şi Moldoviţa
10. Volumul de masă lemnoasă rămas neadjudecat se supune procedurii de vânzare prin
negociere în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de Regulamentul de valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
715/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi de alte reglementări în vigoare.
11. Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu
data de: 16.05.2019.
12. Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei:
13 Volumul lemnului de foc rezultat din masa lemnoasă valorificată pe picior din
partizile provenite din lucrările de îngrijire şi conducere a arboretelor, tăierile de
igienă, precum şi tăierile de produse accidentale dispersate sau realizate pe
suprafeţele compacte de maximum 3 ha, care întrunesc condiţiile prevazute de art. 59,
alin (51
), lit c) din Legea 46/2008-Codul Silvic republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, se oferă spre valorificare de către operatorul economic adjudecatar, în
ordinea de priorităţi prevăzută la alin. (52
) ( Legea 46/2008-Codul Silvic republicată, cu
modificările şi completările ulterioare) :
a) pentru necesarul de lemn al populaţiei, pe bază de solicitare individuală sau în
baza solicitărilor centralizate de unităţile administrativ-teritoriale pe suprafaţa cărora este
amplasat fondul forestier administrat de ocolul silvic de stat; această cantitate se valorifică
prin vânzare directă, iar cumpărătorul acesteia nu are dreptul de comercializare;
b) pentru consumul propriu al unităţilor de interes local finanţate, integral sau
parţial, de la bugetul de stat sau bugetul local, care nu desfăşoară activitate economică în
sensul reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat, în baza solicitării unităţii de
interes local sau în baza solicitărilor centralizate de unităţile administrativ-teritoriale pe
suprafaţa cărora estre amplasat fondul forestier; această cantitate se valorifică prin vânzare
directă, iar cumpărătorul acesteia nu are dreptul de comercializare;
c) consumul propriu al administratorilor fondului forestier proprietate publică a
statului
14. Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei:
Direcţia Silvică Suceava – Biroul Producţie, telefon 0230/216.785 interior 227/288.
Organizator,
DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA
Director,
Ing. Sorin CIOBANU