Anunţ privind organizarea LICITAŢIEI INTERMEDIARE DE VÂNZARE DE LEMN FASONAT

Anunţ privind organizarea LICITAŢIEI INTERMEDIARE DE VÂNZARE DE LEMN FASONAT
1. Organizatorul licitaţiei: DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul in Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6,
telefon 0230/522.564, 0230/217685, fax 0230/521783, e-mail: office@suceava.rosilva.ro
2. Data şi ora desfăşurării licitaţiei:
– 25.09.2019, ora 1000 pentru loturile din fondul forestier de stat și fondul forestier al UAT, administrat
de ocoalele silvice Broşteni, Crucea, Dorna Candrenilor, Vatra Dornei, Iacobeni, Cârlibaba, Breaza,
Pojorâta,Vama, Moldovița, Frasin, Stulpicani, Gura Humorului;
– 26.09.2019, ora 1000 pentru loturile din fondul forestier de stat și fondul forestier al UAT, administrat
de ocoalele silvice Solca, Marginea, Putna, Falcău, Brodina, Mălini, Râșca, Fălticeni, Dolhasca,
Pătrăuți și Adâncata.
3. Locul desfăşurării licitaţiei: Sala de şedinţe din sediul Direcţiei Silvice Suceava, din Municipiul
Suceava, Bd. 1 Mai, nr. 6, jud. Suceava
4. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu strigare
5. Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu
modificările și completările ulterioare.
6. Data şi ora organizării preselecţiei: 19 septembrie 2019, ora 900. La preselecţie nu participă
operatorii economici.
7. Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie:
Dosarele conţinând documentele solicitate conform Regulamentului aprobat prin HG 715/2017, cu
modificările și completările ulterioare, precum şi Caietului de sarcini cu privire la pregătirea şi
desfăşurarea licitaţiei, se vor depune la organizatorul licitaţiei – Direcţia Silvică Suceava, cu sediul
în Suceava, bd. 1 Mai, nr. 6 până la data de 18 septembrie 2019 ora 16. 00 prin una din următoarele modalităţi:direct la registratură, prin posta/curier sau prin poşta electronică, format pdf, semnate cu semnătura electronică calificată sau sigiliu electronic calificat.
8. Lista loturilor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare lot sunt afişate la sediul organizatorului (www.silvasv.ro )şi pe site-ul www.rosilva.ro,.
Volumul total de lemn fasonat oferit la licitaţie din fondul forestier proprietate publică a statului este
40148,660 m3 ,din care pe sortimente:
– buștean gater răşinoase: _______________________23501,910 (m3 );
– buștean gater fag: _____________________________2389,110 (m3 );
– buștean gater stejari: ____________________________127,890 (m3);
– buștean gater paltin: ___________________________191,270 (m3);
– buștean gater frasin: ___________________________156,780(m3);
– buștean gater cires: ____________________________19,320(m3);
– buștean gater tei: _______________________________5,000(m3);
– buștean gater diverse tari: _______________________56,250(m3);
– buștean gater diverse moi: _______________________63,310(m3);
– lemn rotund pentru celuloza: ____________________2268,150(m3);
– lemn rotund pentru construcții: __________________3491,890(m3);
– lemn foc rășinoase: ___________________________7844,780(m3);
– lemn foc diverse moi: ___________________________7,000 (m3);
– lemn foc diverse tari: ___________________________26,000 (m3);
şi respectiv pe specii şi grupe de specii:
– răşinoase: _______________37043,830(m3);
– fag: ______________________2419,480 (m3);
– stejari_______________________127,890(m3);
– paltin: ___________________230,040 (m3);
– frasin: ____________________156,780 (m3);
– cireș: ______________________19,320 (m3);
– tei: ________________________13,830 (m3);
– diverse specii moi: ____________73,240 (m3);
– diverse specii tari: ____________64,250 (m3);
Volumul total de lemn fasonat de 40148,660 m3
oferit spre vânzare provine din fondul forestier proprietate
publică a statului, certificat în sistemul Forest Stewardship Council® (FSC- C109255).
Volumul total de lemn fasonat oferit la licitaţie din fondul forestier proprietate publică a UAT Monor
(administrat de OS Dorna Candrenilor), UAT Vatra Dornei (administrat de OS Vatra Dornei) și UAT Stulpicani
(administrat de OS Stulpicani ) este 896,16 mc, din care pe sortimente:
– buștean gater răşinoase: ______________________454,650 (m3);
– buștean gater fag: _____________________________1,000 (m3);
– lemn rotund pentru celuloza: ___________________205,510 (m3);
– lemn foc: __________________________________235,000 (m3);
şi respectiv pe specii şi grupe de specii:
– răşinoase: ______________895,160 (m3);
– fag: _____________________1,000 (m3);
9. Volumul de lemn fasonat din loturile rămase neadjudecate la licitaţie se poate negocia potrivit prevederilor Regulamentului aprobat prin HG 715/2017, cu modificările și completările ulterioare.
Negocierea loturilor neadjudecate la licitaţie, se va face în data de :
– 25.09.2019 pentru loturile din fondul forestier de stat și fondul forestier al UAT, administrat de ocoalele silvice Broşteni, Crucea, Dorna Candrenilor, Vatra Dornei, Iacobeni, Cârlibaba, Breaza, Pojorâta,Vama, Moldovița, Frasin, Stulpicani, Gura Humorului, imediat după terminarea licitației de la aceste ocoale;
– 26.09.2019 pentru loturile din fondul forestier de stat și fondul forestier al UAT, administrat de ocoalele silvice Solca, Marginea, Putna, Falcău, Brodina, Mălini, Râșca, Fălticeni, Dolhasca, Pătrăuți și Adâncata,imediat după terminarea licitației de la aceste ocoale.
10. Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de:10
septembrie 2019
11. Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei: –
Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: Direcţia Silvică
Suceava – Biroul Producţie, telefon 0230/522.564, 0230/216.785 interior 227/288.
Organizator,
DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA
DIRECTOR,
Ing. Sorin CIOBANU

sursa:silvasv.ro