Învață din practică! INDIP – SELECȚIE GRUP ȚINTĂ

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie
Suceava și SC Great People Inside SRL din Braşov, implementează proiectul „Învață din
practică! INDIP” – Cod SMIS: 107439.
Obiectivul general al proiectului Învață din practica! INDIP vizează dezvoltarea resurselor umane prin
îmbunătățirea utilizării tehnologiilor informației și comunicațiilor, crearea de medii de practică în cadrul
universității și creșterea accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă (stagii de
practică), care să faciliteze inserția pe piața muncii a absolvenților de studii terțiare, pentru un număr
de 250 studenți înmatriculați în sistemul național de învățământ (licență și master).
În perioada 7.10 – 27.10.2019, se derulează etapa de depunere a dosarelor de candidatură în
vederea participării în grupul țintă al proiectului pentru anul academic 2019-2020. Grupul țintă al
proiectului va fi format din minimum 100 de studenţi, înscrişi la programele de studii de licenţă şi de
masterat din cadrul Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava, care frecventează cursurile Facultăţii
de Știinţe Economice şi de Administraţie Publică şi ale Facultăţii de Istorie şi Geografie (atât la
forma de învăţământ cu frecvenţă, cât şi la forma de învăţământ la distanţă).
Pentru a fi eligibil, candidatul trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele cerinţe: să fie student
sau masterand înmatriculat în anul II (anul de studii care prevede disciplina ”Practică” în planurile
de învățământ) în cadrul Universității „Ştefan cel Mare” din Suceava, la una din facultăţile: Facultatea
de Ştiinţe Economice şi Administrație Publică sau Facultatea de Istorie şi Geografie; are
domiciliul/reședința în regiunea de Nord-Est, în mediul rural sau urban; este cetățean români sau al
unui stat membru al Uniunii Europene; acceptă să participe la toate activitățile prevăzute în cadrul
proiectului INDIP; nu beneficiază / nu a beneficiat de finanţare prin alte proiecte similare pentru servicii
de consiliere vocațională și/sau de efectuare a stagiului de pregătire practică; nu a mai participat la
activități similare în alte proiecte; este de acord cu utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter
personal furnizate pe parcursul perioadei de selecţie.
Selecţia grupului țintă va respecta principiului egalităţii de şanse şi nediscriminarii şi se va realiza fără
condiţionări, deosebiri, excluderi, preferinţe, restricţii bazate pe criterii de rasă, naţionalitate, etnie,
limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, vârstă, handicap, situaţie sau responsabilitate
familială şi alte asemenea criterii, care pot conduce la acte de discriminare directă sau indirectă.
Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni (25 iulie 2018 – 24 iulie 2020).
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Distribuire articol