ANUNT. LICITATIA PRINCIPALA DE VANZARE MASEI LEMNOASE PE PICIOR DIN FONDUL FORESTIER PROPRIETATE PUBLICA A STATULUI PRODUCTIA ANULUI 2020

Anunţ privind organizarea LICITAŢIEI PRINCIPALE de vânzare de masă lemnoasă pe picior din fondul forestier proprietate publica a statului administrat de Direcţia Silvică Suceava pentru producţia anului 2020
1. Organizatorul licitaţiei: DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul in Suceava, B-dul1 Mai nr. 6, telefon 0230/217685, 0230/522564 fax 0230/521783, e-mail:
office@suceava.rosilva.ro
2. Data şi ora desfăşurării licitaţiei:
• 04 Decembrie 2019 ora 10.00 pentru fondul forestier proprietate publică astatului al ocoalelor silvice: Broşteni, Vatra Dornei, Iacobeni, Cîrlibaba, Breaza,Pojorîta, Vama, Moldoviţa, Frasin, Stulpicani, Gura – Humorului,
• 05 Decembrie 2019 ora 10.00 pentru fondul forestier proprietate publică a statului al ocoalelor silvice: Solca, Putna, Falcău, Brodina, Mălini, Râşca, Fălticeni, Dolhasca, Pătrăuţi şi Adîncata;
Locul desfăşurării licitaţiei: sala de evenimente „Ariata Events”’- Vama Veche, strada Aleea Vămii, nr. 7c, municipiul Suceava, jud. Suceava
3. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu strigare
4. Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
6. Data desfăşurării şi ora începerii preselecţiei: 25-26.11.2019, începând cu ora 9.00
La preselecţie nu participă operatorii economici.
7 Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: Dosarele conţinând documentele solicitate conform Regulamentului aprobat prin HG 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se vor depune ori se vor trimite prin poştă cu confirmare de primire, pe hârtie, la registratura organizatorului licitaţiei
– Direcţia Silvică Suceava, cu sediul în mun. Suceava, bd. 1 Mai, nr. 6 sau prin poştă electornică (office@suceava.rosilva.ro), format pdf, semnate cu semnătura electronică calificată sau sigiliu electonic calificat, până la data de 22.11.2019, ora 14.00

8. Lista partizilor/grupajelor de partizi care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare partidă/grupaj de partizi sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-urile:www.produselepadurii.ro, www.rosilva.ro şi www.silvasv.ro;
9. Volumul total de masă lemnoasă pe picior proprietate publică a statului oferit la licitaţie 324.250 m3,
a) din care pe natură de produse:
– produse principale: 291056 (m3);
– produse lucrări conservare: 28038 (m3);
– produse secundare: 1904 (m3);
– produse accidentale: 3252 (m3);
b) pe specii şi grupe de specii:
– răşinoase: 236075 (m3);
– fag: 72252 (m3);
– quercinee 4820 (m3);
– diverse moi: 2768 (m3);
– diverse tari: 8335 (m3);
Masa lemnoasă pe picior în volum de 324250 m3 care se oferă spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publică a statului certificat în sistemul Forest Stewardship Council® FSC® (FSC – C109255).
10. Volumul de masă lemnoasă rămas neadjudecat la licitaţia Principală NU se supune procedurii de vânzare prin negociere.
11. Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cudata de:31.10.2019.
12. Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei:
13 Volumul lemnului de foc rezultat din masa lemnoasă valorificată pe picior din partizile provenite din lucrările de îngrijire şi conducere a arboretelor, tăierile de igienă, precum şi tăierile de produse accidentale dispersate sau realizate pe suprafeţele compacte de maximum 3 ha, care întrunesc condiţiile prevazute de art. 59,
alin (51), lit c) din Legea 46/2008-Codul Silvic republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se oferă spre valorificare de către operatorul economic adjudecatar, în ordinea de priorităţi prevăzută la alin. (52) ( Legea 46/2008-Codul Silvic republicată, cu modificările şi completările ulterioare) :
a) pentru necesarul de lemn al populaţiei, pe bază de solicitare individuală sau în baza solicitărilor centralizate de unităţile administrativ-teritoriale pe suprafaţa cărora este amplasat fondul forestier administrat de ocolul silvic de stat; această cantitate se valorifică
prin vânzare directă, iar cumpărătorul acesteia nu are dreptul de comercializare;
b) pentru consumul propriu al unităţilor de interes local finanţate, integral sau parţial, de la bugetul de stat sau bugetul local, care nu desfăşoară activitate economică în sensul reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat, în baza solicitării unităţii deinteres local sau în baza solicitărilor centralizate de unităţile administrativ- teritoriale pe suprafaţa cărora estre amplasat fondul forestier; această cantitate se valorifică prin vânzare
directă, iar cumpărătorul acesteia nu are dreptul de comercializare;
c) consumul propriu al administratorilor fondului forestier proprietate publică astatului
14. Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei:Direcţia Silvică Suceava – Biroul Producţie, telefon 0230/216.785 interior 227/288.
Organizator,
DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA
Director,Sorin Ciobanu

sursa:silvasv.ro

Distribuire articol